Autoritatea contractantă – Comuna Remetea vă invită să depuneți ofertă de preț pentru atribuirea contractului de achiziție publică:

Servicii de acordare credit bancar în valoare de 10.000.000 lei, destinat pentru finanţarea cheltuielilor neeligibile pentru investiţia „Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare menajeră, comuna Remetea”

 

 1. Denumirea Autorității Contractante și date de contact: Comuna Remetea, adresa Piaţa Cseres Tibor, nr. 10, sat Remetea, judeţul Harghita, cod fiscal: 4367655, numărul de telefon: +40 266352101, fax: +40 266352101; e-mail: office@gyergyoremete.ro, persoane de contact: Elemér Laczkó-Albert, funcţia primar.

2 .Categoria contractului: Servicii.

3.     Denumirea contractului: Servicii de acordare credit bancar în valoare de 10.000.000 lei, destinat pentru finanţarea cheltuielilor neeligibile pentru investiţia „Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare menajeră, comuna Remetea”.

 1. Procedura de achiziție conform legii: în conformitate cu Normele procedurale adoptate de către autoritatea contractantă.
 2. Cod clasificare CPV: 66113000-5 Servicii de acordare credite.
 3. Valoarea estimata a achiziției: 9.360.194,85 lei.

7.     Prețul ofertei va fi exprimat în lei.

 1. Criteriul de atribuire: Costul cel mai scăzut.

9.     Durata: 11 ani, de la data intrării în vigoare a contractului.

 1. Modul de prezentare a ofertei:

Oferta va fi prezentată într-un exemplar original și va conține următoarele documente:

 • Scrisoare de înaintare, conform Formular
 • Documente de calificare :
 • Declarație pe propria răspundere din care să rezulte ca ofertantul nu se afla în situațiile prevăzute la art. 164, art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016, prezentat în original (Formular 1);
 • Declarație pe proprie răspundere privind evitarea conflictului de interese, prezentat în original (Formular 2);
 • Declarație pe propria răspundere din care să rezulte ca obiectul contractului are corespondent în codul CAEN al ofertantului, completată în conformitate cu Formularul 1 (punctul 2), prezentat în original;
 • Persoane juridice romane – Autorizație de funcționare de la BNR, în conformitate cu prevederile OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului (copie conformă cu originalul);
 • Persoane juridice străine – Un document echivalent al autorizației de funcționare emisă de BNR, emis de un organism din țara în care acesta este rezident (copie conforma cu originalul);
 • Declarație pe propria răspundere din care să rezulte media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani (2018, 2019, 2020), completată în conformitate cu Formularul 1 (punctul 3), prezentat în
 • Declarație pe propria răspundere din care să rezulte ca ofertantul a mai prestat servicii similare în ultimii 3 ani (2018, 2019, 2020), completată în conformitate cu Formularul 1 (punctul 4), prezentat în original.
 • Propunerea Financiară, conform Formularului 3 și Anexă 1 la Formularul 3;
 • Propunere Tehnică, întocmită pe baza cerințelor din Caietul de
 1. Cerințele minime de calificare și formalitățile care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de selecție de oferte, precum și documentele care urmează să fie prezentate de ofertanți pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, se regăsesc în documentația de atribuire atașată acestei invitații de participare, care este compusa din:
  • Caietul de sarcini;
  • Modele de
 2. Locul de depunere a ofertelor: Primăria Comunei Remetea, adresa Piaţa Cseres Tibor, nr. 10, sat Remetea, judeţul Harghita sau E-mail: office@gyergyoremete.ro, remetea@gmail.com, (caz în care documentele ofertei vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă).

Ofertantul trebuie să sigileze originalul marcând corespunzător plicurile cu „Original” (1 exemplar).

Plicurile trebuie să fie marcate cu denumirea și adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschis, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată.

Documentele care însoțesc oferta, propunerea tehnică și propunerea financiară pot fi introduse în același plic, închis corespunzător și netransparent.

Plicul exterior trebuie să fie marcat astfel:

Către: Primăria Comunei Remetea, adresa Piaţa Cseres Tibor, nr. 10, sat Remetea, judeţul Harghita.

Ofertă pentru achiziția de selecție oferte: Servicii de acordare credit bancar în valoare de 10.000.000 lei, destinat pentru finanţarea cheltuielilor neeligibile pentru investiţia „Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare menajeră, comuna Remetea”.

 A nu se deschide înainte de data 27.04.2023 ora 11.00 (ora și data stabilite în anunțul/invitația de participare).

Atenție! Scrisoarea de înaintare se va prezenta separat, în afara plicurilor.

 

 1. Durata de valabilitate a ofertelor : 60 de zile de la data deschiderii
 2. Răspunsurile la solicitările de clarificări formulate de către operatorii economici (daca este cazul), vor fi publicate pe site-ul propriu – https://gyergyoremete.ro/
 3. Anunțul de prelungire a termenului de depunere a ofertelor, daca este cazul, se va publica pe site- ul propriu – https://gyergyoremete.ro/
 4. Limba de elaborare a ofertei: Română
 5. Documentația de atribuire este publicata pe site-ul propriu: https://gyergyoremete.ro/
 6. Data limita de depunere a ofertelor: 30.05.2023 ora 10:00
 7. Data și ora deschiderii ofertelor: 30.05.2023 ora 11:00
 8. Retrageri/Modificări: Orice ofertant are dreptul de a-și modifica sau retrage oferta numai înainte de data limită stabilită pentru depunere și numai printr-o solicitare scrisă în acest sens. Dacă ofertantul dorește să opereze modificări în oferta deja depusă, acesta are obligația de a asigura primirea și înregistrarea modificărilor respective de către autoritatea contractantă până la data de depunere a ofertelor. Ofertantul nu are dreptul de a-și retrage sau modifica oferta după expirarea datei limită stabilită pentru depunere, sub sancțiunea excluderii acestuia de la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică.
  • Oferte întârziate: Oferta care este depusă/transmisă la altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită în anunțul sau invitația de participare ori este primită de către autoritatea contractantă după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă. Ofertele sunt declarate întârziate, dacă sunt depuse după termenul limită pentru depunere înscris la pct. 18.
  • Căi de atac: În conformitate cu Legea 101/2016.

Nu se acceptă oferte alternative.

Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a nu accepta ofertele care nu respectă cerințele minime din documentația de atribuire atașată.