1/2023 privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului local pe anul 2022 din excedentul bugetului local 2/2023 privind aprobarea bugetului local al comunei Remetea pentru anul 2023 și estimările pentru anii 2024-2026 3/2023 privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap și a numărului de indemnizații lunare pentru anul 2023 4/2023 privind aprobarea plata cotizațiilor anuale a comunei Remetea la bugetul Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară 5/2023 privind aprobarea Programului general de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2023 6/2023 privind aprobarea Programului general de finanţare nerambursabilă a programelor sportive pe anul 2023 7/2023 privind acordarea de compensații în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenții și la celelalte activități prevăzute în programul serviciului de urgență 8/2023 privind stabilirea contribuției persoanelor vârstnice care beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu 9/2023 privind modificarea structurii organizatorice la nivelul aparatului de specialitate al primarului comunei Remetea, județul Harghita 10/2023 privind aprobarea Planului anual privind serviciile sociale și beneficiile/prestațiile sociale pe anul 2023 11/2023 Privind aprobarea contractării și garantării unui împrumut intern în valoarea de 20.000.000,00 lei pentru asiguarera contribuției proprii la obiectivelor de investiții „INFIINTARE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA REMETEA, SAT REMETEA SI SINEU, JUDETUL HARGHITA” și „Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apa și canalizare menajeră, comuna Remetea” 12/2023 privind numirea persoanei responsabile pentru evidențierea datoriei publice locale în Registrul de evidență a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale Comuna Remetea 13/2023 privind completarea HCL nr.47/2022. Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și taxelor speciale pe anul 2023 14/2023 privind aprobarea Documentației tehnică de avizare a construcției pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea drumurilor comunale în comuna Remetea, județul Harghita, Str. Ebhát și Str. Tolvajos” propus spre finanțare în cadrul Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” 15/2023 privind aprobarea Documentației tehnică de avizare a construcției pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea drumurilor comunale în comuna Remetea, județul Harghita, Str. Vasút. Str. Szárhegyi și Str. Orbán Balázs” propus spre finanțare în cadrul Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” 16/2023 privind aprobarea documentației de atribuire a contractului de concesiune a serviciilor de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în comuna Remetea, sat Remetea și Sineu 17/2023 privind constituirea Comisiei de evaluare și selecție a proiectelor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul general U.A.T. Comuna Remetea precum și în Comisia de soluționare a contestațiilor cu privire la rezultatul evaluării și selecției proiectelor 18/2023 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și U.A.T. Comuna Remetea pentru implementarea proiectului „HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 130963 19/2023 privind participarea U.A.T. Comunei Remetea în proiectul „Dotarea punctelor de colectare a deșeurilor municipale comune în mediul rural și în mediul urban pe teritoriul județului Harghita, cu insule ecologice digitalizate” precum și punerea la dispoziție a terenurilor pentru amplasarea noilor investiții