Hotărârile autorității deliberative

2022. 1/2022 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2021 2/2022 cu privire la completarea preambulului HCL nr.89/2021 3/2022 cu privire la completarea preambulului HCL nr.90/2021 4/2022 cu privire la completarea preambulului HCL nr.91/2021 5/2022 cu privire la completarea preambulului HCL nr.93/2021 6/2022 cu privire la completarea preambului HCL nr.94/2021  7/2022 privind darea în folosință gratuită către Școlii Gimnaziale „Fráter György” din Remetea a unori suprafețe de teren pentru amenajarea unei grădini educaționale 8/2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”REABILITARE TERMICĂ BLOC DE LOCUINȚE DIN COMUNA REMETEA STR. ALSZEGI NR.104 ȘI 108” 9/2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”REABILITARE TERMICĂ BLOC DE LOCUINȚE DIN COMUNA REMETEA P-ȚA CSERES TIBOR NR.14 SI NR.16” 10/2022 privind aprobarea modificării prețului la apă potabilă și a tarifului la canalizare-epurare 11/2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Remetea pentru anul 2022 și estimările pentru anii 2023-2025 12/2022 privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap și a numărului de indemnizații lunare pentru anul 2022  13/2022 privind aprobarea plata cotizațiilor anuale a comunei Remetea la bugetul Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară 14/2022 privind aprobarea Programului general de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2022  15/2022 privind acordarea de compensații în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenții și la celelalte activități prevăzute în programul serviciului de urgență 16/2022 privind aprobarea asocierii U.A.T. Comuna Remetea cu U.A.T. Județul Harghita și U.A.T Comuna Ditrău în vederea realizării în comun a unui „Drum de acces la Centrul de Management al deșeurilor Remetea”, precum și pentru aprobarea dării în administrarea Consiliului Județean Harghita a drumului de câmp necesar realizării „Drumului de acces la Centrul de Management al Deșeurilor, Remetea” 17/2022 privind aprobarea încheierii unui Act aditional la Acordul de parteneriat pentru implementarea proiectului „Început sigur pentru un viitor sigur – Servicii de asistență socială integrate pentru familii dezavantajate cu copii mici” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 în cadrul Programului ”Dezvoltare locală”, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Apel nr. 4 ”Dezvoltare locală” 18/2022 privind înfiinţarea unui post contractual de asistent medical comunitar în afara organigramei în cadrul structurii responsabile cu implemenarea proiectului „Început sigur pentru un viitor sigur – Servicii de asistență socială integrate pentru familii dezavantajate cu copii mici” 19/2022 privind modificarea, rectificarea și completarea HCL nr.88/2021 privind completarea HCL nr.31/2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și taxelor speciale pentru anul 2022 și aprobarea indexării sumelor prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin (5) din Legea nr.227/2015 actualizată, în funcție de rata de schimb a monedei euro de 4,9470 lei în vigoare în 1 octombrie 2021 și publicată în Jurnalul Uniunii Europene și de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele de marfă cu masă autorizată egală sau mai mare de 12 tone 20/2022 cu privire la revocarea HCL nr.105/2021 privind constatarea imposibilității realizării în prezent a investiției reprezentând înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Remetea, sat Remetea și Sineu cu SC Hargaz Harghita Gaz SA și aprobarea ieșirii comunei Remetea din contractul de concesiune nr.101/2003 21/2022 cu privire la modificarea HCL nr.106/2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”INFIINTARE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA REMETEA, SAT REMETEA SI SINEU, JUDETUL HARGHITA” 22/2022 privind însușirea documentației tehnice cadastrale pentru radierea și înscrierea în Carte Funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea Comunei Remetea, județul Harghita asupra imobilului situat în comuna Remetea, Str. Falu nr.12 23/2022 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație și a modului de valorificare a masei lemnoase provenite din terenul forestier și pășunile împădurite ale comunei Remetea 24/2022 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse pentru elevii din învățământul gimnazial din Comuna Remetea pentru semestrul II. al anului școlar 2021-2022  25/2022 privind constituirea comisiei de negociere în vederea ofertării pentru achiziționarea terenului intravilan în suprafață de 3.057 mp, situat în comuna Remetea, str. Mélik nr.FN, jud. Harghita 26/2022 privind necesitatea aprobarii contului de executie pentru trimestrul IV. anul 2021 al bugetului local, al bugetului institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, si situatiilor financiare încheiate la 31.12.2021 27/2022 privind acordarea ajutorului individual de minimis Societății Comerciale Antares România SRL sub forma reducerii la plata impozitului pe clădiri 28/2022 privind stabilirea contribuției persoanelor vârstnice care beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu 29/2022 privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului „Remetea-Ditrău-Suseni împreună în sistem outdoor pentru elevii din grupurile vulnerabile” depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară nr. 6 – Educație și competențe, Prioritatea de investiție 10.i Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare, apel de proiecte POCU/987/6/26 – Educație nonformală în sistem outdoor 30/2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I. – S.A”, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Bazin de înot didactic Str. Falu nr.14, Comuna Remetea, județul Harghia” 31/2022 cu privire la completarea temeiului juridic HCL nr.7/2022. privind darea în folosință gratuită către Școlii Gimnaziale „Fráter György” din Remetea a unori suprafețe de teren pentru amenajarea unei grădini educaționale 32/2022 cu privire la aprobarea prelungirii Contractului de Conceciune nr.6302/27.04.2017 prin act aditional 33/2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”REABILITARE TERMICĂ BLOC DE LOCUINȚE DIN COMUNA REMETEA STR. ALSZEGI NR.104” 34/2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”REABILITARE TERMICĂ BLOC DE LOCUINȚE DIN COMUNA REMETEA STR. ALSZEGI NR.108” 35/2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”REABILITARE TERMICĂ BLOC DE LOCUINȚE DIN COMUNA REMETEA P-ȚA CSERES TIBOR NR.14” 36/2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”REABILITARE TERMICĂ BLOC DE LOCUINȚE DIN COMUNA REMETEA P-ȚA CSERES TIBOR NR.16” 37/2022 privind acordarea în mod gratuit pomi fructiferi (mere, prune, vișine), și arbuști fructifier (coacăze negre, zmeură) cetățenilor de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Remetea, care doresc plantarea lor în fața imobilelor de construcție în intravilanul Comunei Remetea 38/2022 cu privire la rectificarea temeiului juridic și modificarea HCL nr.16/2022 privind aprobarea asocierii U.A.T. Comuna Remetea cu U.A.T. Județul Harghita și U.A.T Comuna Ditrău în vederea realizării în comun a unui „Drum de acces la Centrul de Management al deșeurilor Remetea”, precum și pentru aprobarea dării în administrarea Consiliului Județean Harghita a drumului de câmp necesar realizării „Drumului de acces la Centrul de Management al Deșeurilor, Remetea” 39/2022 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între U.A.T. Comuna Remetea și Asociația Gyergyóremetei Földtulajdonosok, Mezőgazdasági Termelők Érdekvédelmi és Fejlesztési Szövetsége – Asociația de Interes și Dezvoltare a Proprietarilor de Terenuri și Producătorilor Agricoli din Remetea 40/2022 cu privire la modificarea art.1 din HCL nr.106/2021. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți Proiectului tehnicpentru obiectivul de invesțitii ”INFIINTARE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA REMETEA, SAT REMETEA SI SINEU, JUDETULHARGHITA” 41/2022 privind constituirea Comisiei de evaluare și selecție a proiectelor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul general U.A.T. Comuna Remetea precum și în Comisia de soluționare a contestațiilor cu privire la rezultatul evaluării și selecției proiectelor 42/2022 pentru aprobarea selecției proiectelor depuse în cadrul Programului general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale în anul 2022.  43/2022 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație și a modului de valorificare a masei lemnoase provenite din terenul forestier și pășunile împădurite ale comunei Remetea 44/2022 privind acceptarea ofertei de donație a unui imobil teren aflat în proprietatea dnei. György-Dimi Rozália 45/2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „I.1.2 ASIGURAREA INFASTRUCTURI PENTRU TRANSPORTUL VERDE – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) în Comuna Remetea, județul Harghita” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 46/2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „I.4 – Elaborarea / actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană în comuna Remetea, județul Harghita” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 47/2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și taxelor speciale pe anul 2023 48/2022 privind necesitatea aprobării contului de execuție pentru trimestrul I. anul 2022 al bugetului local, al bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, si situațiilor financiare încheiate la 31.03.2022. 49/2022 privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă al comunei Remetea, județul Harghita 50/2022 privind aprobarea documentației de dezmembrare a unui imobil-teren înscris în C.F. nr.56627 Remetea, proprietatea publică al Comunei Remetea 51/2022 privind modificarea structurii organizatorice la nivelul aparatului de specialitate al primarului comunei Remetea, județul Harghita 52/2022 cu privire la completarea anexei nr.1 al HCL nr.70/2021. privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Remetea, județul Harghita 53/2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Proiect tip- Construire creșă mică, Str. Falu nr.FN, sat Remetea, comuna Remetea, județul Harghita” 54/2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Introducerea terenului în intravilan funcțiune industrială, gospodărie comunală 55-2022 privind aprobarea regulamentului pentru organizarea și funcționarea pieței agroalimentare din comuna Remetea, județul Harghita 56/2022 cu privire la revocarea HCL nr.39/2022 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între U.A.T. Comuna Remetea și Asociația Gyergyóremetei Földtulajdonosok, Mezőgazdasági Termelők Érdekvédelmi és Fejlesztési Szövetsége – Asociația de Interes și Dezvoltare a Proprietarilor de Terenuri și Producătorilor Agricoli din Remetea 57/2022 privind modificarea anexei nr.1 al HCL nr.32/2022 cu privire la aprobarea prelungirii Contractului de Conceciune nr.6302/27.04.2017 prin act aditional 58/2022 cu privire la revocarea HCL nr.29/2022 privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului „Remetea-Ditrău-Suseni împreună în sistem outdoor pentru elevii din grupurile vulnerabile” depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară nr. 6 – Educație și competențe, Prioritatea de investiție 10.i Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare, apel de proiecte POCU/987/6/26 – Educație nonformală în sistem outdoor 59/2022 privind dare în folosință gratuită către Asociația „Caritas-Asistență Socială” Filiala Organizației Caritas Alba Iulia a unui spațiu pentru înființarea Centrului de zi „Început sigur” în clădirea situatată pe str. Csutakfalva nr.109, aparținând domeniului public al Comunei Remetea, județul Harghita 60/2022 privind modificarea structurii organizatorice la nivelul aparatului de specialitate al primarului comunei Remetea, județul Harghita  61/2022 cu privire la revocarea HCL nr.30/2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Proiect tip- Construire creșă mică, Str. Szárhegyi nr.20, sat Remetea, comuna Remetea, județul Harghita”  62/2022 privind modificarea bugetului local al comunei Remetea pe anul 2022 63/2022 privind aprobarea Programului general de finanţare nerambursabilă a programelor sportive pe anul 2022 64/2022 privind aprobarea Programului general de finanţare nerambursabilă a programelor culturale pe anul 2022 65/2022 privind aprobarea cesionării de părții sociale deținută de Comuna Sărmaș la S.C. Redisza S.A. către Comuna Remetea 66/2022 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație și a modului de valorificare a masei lemnoase provenite din terenul forestier și pășunile împădurite ale comunei Remetea 67/2022 cu privire la exprimarea acordului Consiliului Local al comunei Remetea pentru efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului „Amenajare pista cicliști, comuna Remetea, județul Harghita” prin „Planul Național de Redresare și Reziliență Componenta C10-Fondul local, I1.4. Bobilitatea urbană verde – asigurarea de piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la nivel local/metropolitan” 68/2022 Privind modificarea structurii organizatorice la nivelul aparatului de specialitate al primarului comunei Remetea, județul Harghita 69/2022 privind atribuirea titlului de PRO GYERGYÓREMETE pe anul 2022 70/2022 privind atribuirea titlului de PRO GYERGYÓREMETE pe anul 2022 71/2022 privind atribuirea titlului de Curte curată – Casă ordonată pe anul 2022 72/2022 privind necesitatea aprobării contului de execuție pentru trimestrul II. anul 2022 al bugetului local, al bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, si situațiilor financiare încheiate la 30.06.2022.