Hotărârile autorității deliberative

2022.

1/2022 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2021

2/2022 cu privire la completarea preambulului HCL nr.89/2021

3/2022 cu privire la completarea preambulului HCL nr.90/2021

4/2022 cu privire la completarea preambulului HCL nr.91/2021

5/2022 cu privire la completarea preambulului HCL nr.93/2021

6/2022 cu privire la completarea preambului HCL nr.94/2021

7/2022 privind darea în folosință gratuită către Școlii Gimnaziale „Fráter György” din Remetea a unori suprafețe de teren pentru amenajarea unei grădini educaționale

8/2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”REABILITARE TERMICĂ BLOC DE LOCUINȚE DIN COMUNA REMETEA STR. ALSZEGI NR.104 ȘI 108”

9/2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”REABILITARE TERMICĂ BLOC DE LOCUINȚE DIN COMUNA REMETEA P-ȚA CSERES TIBOR NR.14 SI NR.16”

10/2022 privind aprobarea modificării prețului la apă potabilă și a tarifului la canalizare-epurare

11/2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Remetea pentru anul 2022 și estimările pentru anii 2023-2025

12/2022 privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap și a numărului de indemnizații lunare pentru anul 2022 

13/2022 privind aprobarea plata cotizațiilor anuale a comunei Remetea la bugetul Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară

14/2022 privind aprobarea Programului general de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2022 

15/2022 privind acordarea de compensații în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenții și la celelalte activități prevăzute în programul serviciului de urgență

16/2022 privind aprobarea asocierii U.A.T. Comuna Remetea cu U.A.T. Județul Harghita și U.A.T Comuna Ditrău în vederea realizării în comun a unui „Drum de acces la Centrul de Management al deșeurilor Remetea”, precum și pentru aprobarea dării în administrarea Consiliului Județean Harghita a drumului de câmp necesar realizării „Drumului de acces la Centrul de Management al Deșeurilor, Remetea”

17/2022 privind aprobarea încheierii unui Act aditional la Acordul de parteneriat pentru implementarea proiectului „Început sigur pentru un viitor sigur – Servicii de asistență socială integrate pentru familii dezavantajate cu copii mici” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 în cadrul Programului ”Dezvoltare locală”, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Apel nr. 4 ”Dezvoltare locală”

18/2022 privind înfiinţarea unui post contractual de asistent medical comunitar în afara organigramei în cadrul structurii responsabile cu implemenarea proiectului „Început sigur pentru un viitor sigur – Servicii de asistență socială integrate pentru familii dezavantajate cu copii mici”

19/2022 privind modificarea, rectificarea și completarea HCL nr.88/2021 privind completarea HCL nr.31/2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și taxelor speciale pentru anul 2022 și aprobarea indexării sumelor prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin (5) din Legea nr.227/2015 actualizată, în funcție de rata de schimb a monedei euro de 4,9470 lei în vigoare în 1 octombrie 2021 și publicată în Jurnalul Uniunii Europene și de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele de marfă cu masă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

20/2022 cu privire la revocarea HCL nr.105/2021 privind constatarea imposibilității realizării în prezent a investiției reprezentând înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Remetea, sat Remetea și Sineu cu SC Hargaz Harghita Gaz SA și aprobarea ieșirii comunei Remetea din contractul de concesiune nr.101/2003

21/2022 cu privire la modificarea HCL nr.106/2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”INFIINTARE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA REMETEA, SAT REMETEA SI SINEU, JUDETUL HARGHITA”

22/2022 privind însușirea documentației tehnice cadastrale pentru radierea și înscrierea în Carte Funciară a dreptului de proprietate publică în faviarea Comunei Remetea, județul Harghita asupra imobilului situat în comuna Remetea, Str. Falu nr.12

23/2022 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație și a modului de valorificare a masei lemnoase provenite din terenul forestier și pășunile împădurite ale comunei Remetea

24/2022 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse pentru elevii din învățământul gimnazial din Comuna Remetea pentru semestrul Ii. al anului școlar 2021-2022 

25/2022 privind constituirea comisiei de negociere în vederea ofertării pentru achiziționarea terenului intravilan în suprafață de 3.057 mp, situat în comuna Remetea, str. Mélik nr.FN, jud. Harghita