Organigramă

PRIMAR

LACZKÓ-ALBERT ELEMÉR primar

 • Birou: etaj, cam. 2
 • Programul de audiențe: luni între orele 9-12
 • Contact: tel. 0744 548360, e-mail: laczkoalberte@gyergyoremete.ro

 

VICEPRIMAR

SZABÓ CSABA viceprimar

 • Birou: parter, cam. 4
 • Programul de audiențe: luni-vineri, între orele 8-16
 • Contact: tel. 0744 548131, e-mail szabolcs.office@gmail.com

Viceprimarul: 

 • Este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali
 • Alegerea viceprimarului se realizează prin hotărâre a consiliului local.

Atribuții:  

 1. Îndrumă și supraveghează activitatea de pază pe raza comunei Remetea, ordinea și liniștea publică;
 2. Îndrumă, coordonează și controlează igiena și salubritatea locurilor publice, ia măsuri pentru bună funcționare a acestora;
 3. Răspunde de evidență/bună executate a lucrărilor de întreținere și de utilizare rațională a imobilelor, a instalațiilor aferente.
 4. Asigură întreținerea și reabilitarea drumurilor publice proprietatea comunei, instalarea semnelor de circulatie, desfășurarea normală a traficului rutier și pietonal.
 5. Răspunde salubrizarea localității, iluminat public, protecția și refacerea mediului.
 6. Urmărește activitatea gospodărești comunale, răspunde pentru funcționarea buldoescavatorului.
 7. Administrează și controlează modul cum sunt utilizate suprafețele de pășune de pe raza comunei
 8. Organizarea executării muncii în folosul comunității

     

SECRETAR

PÁL GIZELLA secretar general al comunei

 • Birou: etaj, cam. 5
 • Programul de audiențe: luni între orele 9-14, marți-joi-vineri între orele 8-14,  miercuri între orele 8-16,30,
 • Contact: tel. 0752241871, e-mail palg@gyergyoremete.ro

Secretar:

 • funcționar public de conducere, cu studii superioare juridice, administrative sau științe politice, ce asigură respectarea principiului legalității în activitatea de emitere și adoptare a actelor administrative, stabilitatea funcționării aparatului de specialitate al primarului

Atribuții:          

 • Asigură respectarea principiului legalității în activitatea de emitere şi adoptare a actelor administrative, stabilitatea funcționării aparatului de specialitate al primarului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcționale între compartimentele din cadrul acestora.
 • Avizează proiectele de hotărâri și hotărârile consiliului local, contrasemnează pentru legalitate dispozițiile primarului.
 • Asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect
 • Îndeplinește atribuții în Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor                       

 

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

BAKOS ERIKA felelős alkalmazott

 • Iroda: földszint, bejárat
 • Relații cu publicul: luni între orele 9-14, marți-joi-vineri între orele 8-14,  miercuri între orele 8-16,30
 • Contact: tel. 0266 352101, fax. 0266 352 102, office@gyergyoremete.ro

 

COMPARTIMENT FISCAL

NAGY-GYÖRGY EMILIA contabil

ROMÁN ZSUZSANNA casier

 • Contact: tel. 0752 241986, romanzs@gyergyoremete.ro
 • Birou: etaj, cam. 2
 • Relații cu publicul: luni între orele 9-14, marți-joi-vineri între orele 8-14,  miercuri între orele 8-16,30

 

COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ

PÁL GIZELLA ofițer de stare civilă

 • Contact: tel. 0752 241872, palg@gyergyoremete.ro
 • Birou: etaj, cam. 5
 • Relații cu publicul: luni între orele 9-14, marți-joi-vineri între orele 8-14,  miercuri între orele 8-16,30

 

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE

NAGY MENYHÁRT SZIDÓNIA 

 • Contact: tel. 0749 102823,nagysz@gyergyoremete.ro
 • Birou: etaj, cam. 5

 

COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ

SIMON RAMÓNA-ROZÁLIA inspector de specialitate

 • Birou: parter, cam. 5
 • Contact: cazanr@gyergyoremete.ro
 • Relații cu publicul: luni între orele 9-14, marți-joi-vineri între orele 8-14,  miercuri între orele 8-16,30

 

COMPARTIMENTUL FOND FUNCIAR ȘI URBANISM

DEMETER ZSOLT inspector de specialitate

 • Birou: parter, cam. 6
 • Relații cu publicul: luni între orele 9-14, marți-joi-vineri între orele 8-14,  miercuri între orele 8-16,30

 

COMPARTIMENTUL AGRICOL ȘI RESURSE NATURALE

SZABÓ KINGA inspector de specialitate PÁL EDIT referent FERENCZ-CSIBI NOÉMI referent LÁSZLÓ GELLÉRT inspector asistent

 • Birou: parter, cam. 3
 • Relații cu publicul: luni – miercuri, vineri între orele 9-15, joi între orele 8-16,30

 

COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE

NAGY ENIKŐ inspector

BIRO SZILÁRD-ZAKARIÁS  inspector de specialitate

 • Birou: etaj, cam. 3
 • Relații cu publicul: luni – miercuri, vineri între orele 9-15, joi între orele 8-16,30
 • Contact: tel. 0752 241985, office@gyergyoremete.ro

BAKOS SZABOLCS  inspector de specialitate

 • Birou: etaj, cam. 4
 • Relații cu publicul: luni – miercuri, vineri între orele 9-15, joi între orele 8-16,30
 • Contact: tel. 0752 241878, bakossz@gyergyoremete.ro

 

BIROUL FINANCIAR, CONTABILITATE 

BAKOS EDIT șef-contabil

 • Birou: etaj, cam.6
 • Relații cu publicul: luni – miercuri, vineri între orele 9-15, joi între orele 8-16,30
 • Contact: tel. 0752241869, e-mail bakose@gyergyoremete.ro

ANTAL ERIKA contabil

 • Birou: etaj, cam.6
 • Relații cu publicul: luni – miercuri, vineri între orele 9-15, joi între orele 8-16,30
 • Contact: tel. 0754942090, e-mail antale@gyergyoremete.ro